Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Algemene voorwaarden

ACS Campershop

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen ACS Campershop, hierna te noemen leverancier, en een koper, waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes

De door leverancier gedane aanbiedingen, prijzen en prijsopgaves, voorkomende in prijscouranten, circulaires, advertenties, brieven e.d. zijn steeds vrijblijvend tot aan een schriftelijke offerte. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere belastingen/rechten en heffingen, exclusief emballage en vervoerskosten en exclusief verzekeringskosten, welke apart worden berekend, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Levering

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering niet franco huis. Rembourskosten zijn steeds voor rekening van de koper.
De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
Transport door derden geschiedt steeds voor risico van de koper en geldt vanaf het moment van inladen. Klachten over het transport dienen kenbaar te worden gemaakt op de vrachtbrief danwel bij transport binnen nederland binnen 8 uur aan ACS Campershop B.V. te worden kenbaar gemaakt, danwel binnen 24 uur bij transport in het buitenland.
De kosten van het transport binnen de Benelux zijn voor rekening van koper of indien anders vermeld voor rekening van ACS Campershop. De kosten van het transport daarbuiten zijn voor rekening van de koper.

Artikel 4. Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding, respectievelijk ontbinding van de desbetreffende overeenkomst. Indien de leverancier door welke omstandigheden dan ook niet in staat is de leveringsverplichting na te komen, wordt de overeenkomst ontbonden zonder dat de leverancier tot enigerlei schadevergoeding is gehouden.

Artikel 5. Deelleveringen

Het is leverancier toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is leverancier bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Wijzigingen in de te leveren zaken

Leverancier is bevoegd zaken te leveren die op de volgende punten afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken: Indien leverancier van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende 14 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De door leverancier geleverde zaken blijven het eigendom van leverancier totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met leverancier gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door leverancier verrichte of te verrichten diensten,
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).

Door leverancier afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt leverancier zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237. BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die leverancier uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door leverancier geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor leverancier haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is leverancier gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

De koper verplicht zich op eerste verzoek van leverancier:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van
deze verzekering ter inzage te geven;
- alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan leverancier op de manier die
wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
- de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door leverancier geleverde zaken te verpanden
aan leverancier op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van leverancier;
- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die leverancier ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken
wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen

De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met het overeengekomene.
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal
gebruik en/of handelsdoeleinden.

Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan leverancier te melden.

Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen zes maanden na aflevering schriftelijk te melden aan leverancier.

Artikel 9. Prijsverhoging

Indien leverancier met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is leverancier niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Leverancier mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

Artikel 10. Betaling

Betaling dient te geschieden bij aankoop via webshop,
- of door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van leverancier
- of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar op het op de factuur vermelde bankrekening nummer

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11. Incassokosten

Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
- over de eerste Euro 2.950,-- 15%
- over het meerdere tot Euro 5.900,-- 10%
- over het meerdere tot Euro 14.750,-- 8%
- over het meerdere tot Euro 59.000,-- 5%
- over het meerdere 3% Indien leverancier aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding
in aanmerking.

De koper is jegens leverancier de door leverancier gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien leverancier en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 12. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan leverancier zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van leverancier wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van leverancier; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan leverancier afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat leverancier haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van leverancier opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door leverancier niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en leverancier, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Almelo. Leverancier blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen leverancier en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Wijziging van de voorwaarden

Leverancier is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. leverancier zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

ACS Campershop

E-Mail: info@acscampershop.nl